صفحه اصلی » آموزش سی شارپ » کلاس های کنترلی در #C
کلاسهای کنترلی در سی شارپ

کلاس های کنترلی در #C

در این آموزش مهمترین کلاسهای کنترلی موجود در سی شارپ آموزش داده شود تا با بهره گیری از آنها بتوان بشکل بهتری از این کلاسهای کنترلی موجود در سی شارپ استفاده شود.

 

کلاس Button

هر کنترل علاوه بر متد، رویداد و خواصی که از کلاس پایه Control به ارث می برد دارای متدها، رویدادها و خواص مربوط به خود نیز هست که کنترل button نیز از این قاعده مستثنی نیست.

خواص

خاصیت توضیحات
AutoEllipsis اگرمتنی که برای دکمه انتخاب می شود بزرگتر از طول کنترل باشد بقیه نام را با سه نقطه (…) نمایش می دهد.
AutoSizeMode این خاصیت باعث می شود که کنترل به طور خودکار تغییر اندازه دهد.
DialogResult مشخص می کند که آیا نتیجه کادر محاوره ای را می توان با این دکمه تعیین کرد یا نه؟
FlatStyle ظاهر دکمه را مشخص می کند.
Image یک عکس را به دکمه اختصاص می دهد.
ImageAlign مکان قرارگیری عکس در دکمه را مشخص می کند.
ImageIndex اندیس عکسی که در دکمه نمایش داده می شود را مشخص می کند. این اندیس در کنترل Imagelist مشخص می شود.
ImageKey دکمه ای که به وسیله آن می توان به عکس ImageList دست یافت را مشخص می کند.
ImageList کنترل ImageList که به کنترل دکمه برای نمایش عکس آن اختصاص داده می شود را مشخص می کند.
IsDefault مشخص می کند که آیا دکمه کنترل دکمه پیشفرض است یا نه؟
TextAlign چیدمان متن دکمه را مشخص می کند.
TextImageRelation مکان عکس و متن کنترل را نسبت به هم، مشخص می کند.
UseMnemonic مشخص می کند که آیا کنترل می تواند به وسیله دکمه Alt و یک دکمه دیگر کیبورد قبل دسترسی باشد یا نه؟

 

متدها

متد توضیحات
PerformClick یک رویداد کلیک برای دکمه تولید می کند.

برای مشاهده بقیه رویداد و و متدها و خواص این کلاس به کلاس Control مراجعه کنید.

کلاس CheckBox

در زیر برخی از خواص اختصاصی کنترل CheckBox آمده است. برای مشاهده سایر خواص، متدها یا رویدادهای این کنترل به کلاس Control مراجعه نمایید.

خواص

خاصیت توضیح
AutoCheck مشخص می کند که آیا مقادیر Checked یا CheckState با کلیک بر روی کنترل به طور خودکار تغییر کنند یا نه؟
CheckAlign چیدمان افقی و عمودی جعبه تیک این کنترل را مشخص می کند.
Checked مشخص می کند که آیا در حالت پیشفرض کنترل تیک خورده باشد یا نه؟
CheckState یکی از سه حالت CheckBox را مشخص می کند.
ThreeState تعیین می کند که آیا کنترل می تواند هر سه وضعیت مشخص شده در در حالت CheckState را بپذیرد یا نه (حالت سوم همان حالت Indeterminate است).

کلاس CheckedListBox

 

خواص

خاصیت توضیح
CheckOnClick مشخص می کند که آیا جعبه تیک کنار هر آیتم با هر بار کلیک، تیک بخورد یا نه؟ در حالت عادی ابتدا باید آیتم انتخاب و سپس جعبه تیک آن تیک بخورد.
ColumnWidth وقتی خاصیت Multicolumn برابر True باشد و کنترل چند ستونی باشد عرض ستون ها را مشخص می کند.
FormatString مشخص می کند که مقادیر به صورت قالب بندی نمایش داده شوند یا نه؟
HorizontalExtent عرضی که کنترل به صورت افقی جا به جا می شود (اسکرول افقی)، در صورتی که HorizontalScrollbar دارای مقدار True باشد را مشخص می کند.
HorizontalScrollbar مشخص می کند که آیا اسکرول افقی نمایش داده شود یا نه؟
IntegralHeight باعث می شود که مقادیر به صورت کامل نمایش داده شوند. مثالی از این خاصیت در آموزش CheckedListBox همین سایت وجود دارد.
ItemHeight ارتفاعی که هر آیتم می تواند داشته باشد را مشخص می کند.
Items از طریق این خاصیت می توان آیتم های CheckedListBox را مشخص کرد.
MultiColumn با این خاصیت می توان آیتم های CheckedListBox را در چند ستون نمایش داد.
ScrolllwaysVisible مشخص می کند که آیا نوار عمودی همیشه نمایش داده شود یا نه؟
Sorted مشخص می کند که آیا آیتم ها بر طبق حروف الفبا مرتب شوند یا نه؟
ThreeDCheckBoxes حالت نمایش CheckBox را مشخص می کند ، این خاصیت دو مقدار دارد.flat : ظاهر چک باکس دو بعدی است.Normal : ظاهر چک باکس ۳بعدی است.

 

متدها

متد توضیح
GetItemChecked به ما می گوید که یک آیتمی با یک اندیس مشخص چک خورده است یا خیر.
GetItemCheckState مقدار CheckState ،آیتمی با یک اندیس مشخص را بر می گرداند.
SetItemChecked آیتمی با اندیس مشخص را تیک می زند یا تیک آنرا بر می دارد.
SetItemCheckState حالت چک ، یک آیتم با اندیس مشخص را تعیین می کند.

کلاس DataGridView

 

خاصیت

خاصیت توضیح
AllowUserToAddRows مشخص می کند که آیا کاربر می تواند سطر اضافه کند یا نه؟
AllowUserToDeleteRows مشخص می کند که آیا کاربر می تواند یک سطر را حذف کند یا نه؟
AllowUserToOrderColumns مشخص می کند که آیا کاربر می تواند با کشیدن ستون به سمت راست یا چپ ترتیب آنها را تغییر دهد یا نه؟
AllowUserToResizeColumns مشخص می کند که آیا کاربر می تواند ستون را تغییر اندازه دهد یا نه؟
AllowUserToResizeRows مشخص می کند که آیا کاربر می تواند سطر را تغییر اندازه دهد یا نه؟
AlternatingRowsDefaultCellStyle قالب اعمال شده به سطرهای فرد را تعیین می کند.
AutoGenerateColumns مشخص می کند که آیا ستون ها می توانند به صورت خودکار تولید شوند یا نه؟
AutoSizeColumnsMode مشخص می کند که عرض ستون ها چگونه تغییر کند؟ (بر اساس متن محتوا، یا عنوان و یا…)
AutoSizeRowsMode چگنوگی تغییر ارتفاع سطرها را مشخص می کند.
CellBorderStyle قالب خطوط سلول های دیتاگرید را مشخص می کند.
ClipboardCopyMode مشخص می کند که آیا می توان مقادیر سلول ها را درClipBoard کپی کرد یا خیر؟
ColumnCount تعداد ستون های نمایش داده شده در دیتاگرید را بر می گرداند.
ColumnHeadersHeight ارتفاع ستون هدر را مشخص می کند.
ColumnHeadersHeightSizeMode مشخص می کند که آیا ارتفاع ستون هدر قابل تغییر است یا کاربر باید آن را تغییر دهد یا به صورت خودکار با محتوا تغییر کند.
ColumnHeadersVisible مشخص می کند که آیا ستون هدر نمایش داده شود یا خیر؟
Columns مجموعه ای از همه ستون های کنترل را بر می گرداند.
CurrentCell سلول جاری را مقداردهی کرده یا برمی گرداند.
CurrentCellAddress اندیس سطر و ستون سلول فعال را بر می گرداند.
CurrentRow سطری که حاوی سلول جاری است را بر می گرداند.
DataMember نام لیست یا جدولی از منبع داده که قرار است داده های آن در دیتاگرید نمایش داده شوند را مشخص می کند.
DataSource منبع داده ای که دیتاگرید ویو داده های آن را نمایش می دهد را مشخص می کند.
DefaultCellStyle اگر هیچ قالبی برای سلول تنظیم نشده باشد، قالب پیشفرض را به سلول اعمال می کند.
GridColor رنگ خطوط جدا کننده سلول ها را مشخص می کند.
HorizontalScrollBar مشخص می کند که کنترل اسکرول بار افقی داشته باشد یا نه؟
HorizontalScrollingOffset تعداد پیکسل هایی را که قرار است به صورت افقی پیمایش شوند را مشخص می کند.
IsCurrentCellDirty مشخص می کند که آیا سلول تغییر پذیر است یا نه؟
MultiSelect مشخص می کند که آیا کاربر می تواند چندین سلول، سطر یا ستون را انتخاب کند یا نه؟
RowCount تعداد سطرهای دیتاگرید را مشخص می کند.
RowHeadersBorderStyle قالب خطوط بین سلول های هدر را مشخص می کند.
RowHeadersDefaultCellStyle قالب پیشفرض را به سلول های هدر اعمال می کند.
RowHeadersVisible مشخص می کند که آیا هدر نمایش داده شود یا نه؟
RowHeadersWidth عرض ستون هایی که در داخل سطر هدر هستند را مشخص می کند.
RowHeadersWidthSizeMode مشخص می کند که آیا عرض سطر هدر غیر قابل تغیر باشد یا توسط کاربر تغییر کند یا به طور خودکار با محتوای هدر هم اندازه شود.
Rows مجموعه ای که شامل همه سطرهای دیتاگرید است را بر می گرداند.
ScrollBars نوع نوار پیمایشی که قرار است برای دیتاگرید نمایش داده شود را مشخص می کند.
SelectedCells مجموعه ای از سلولهایی را که توسط کاربر انتخاب شده اند را بر می گرداند.
SelectedColumns مجموعه ای از ستون هایی را که توسط کاربر انتخاب شده اند را بر می گرداند.
SelectedRows مجموعه ای از سطرهایی را که توسط کاربر انتخاب شده اند را بر می گرداند.
SelectionMode چگونگی انتخاب سلول های دیتاگرید را مشخص می کند.
ShowCellErrors مشخص می کند که آیا خطاهای سلول نمایش داده شوند یا نه؟
ShowCellToolTips مشخص می کند که آیا توضیحاتی درباره سلولی که ماوس بر روی آن قرار دارد نمایش داده شود یا نه؟
SortOrder مشخص می کند که آیا آیتم های کنترل دیتاگرید مرتب شده اند یا نه؟

 

رویدادها

رویداد توضیحات
AllowUserToAddRowsChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AllowUserToAddRows تغییر کند.
AllowUserToDeleteRowsChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AllowUserToDeleteRowsChanged تغییر کند.
AllowUserToOrderColumnsChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AllowUserToOrderColumns تغییر کند.
AllowUserToResizeColumnsChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AllowUserToResizeColumns تغییر کند.
AllowUserToResizeRowsChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AllowUserToResizeRows تغییر کند.
AlternatingRowsDefaultCellStyleChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AlternatingRowsDefaultCellStyle تغییر کند.
AutoGenerateColumnsChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AutoGenerateColumnsChanged تغییر کند.
AutoSizeColumnModeChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AutoSizeMode تغییر کند.
AutoSizeColumnsModeChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AutoSizeColumnsMode تغییر کند.
AutoSizeRowsModeChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت DataGridViewAutoSizeRowsMode تغییر کند.
BackgroundColorChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت BackgroundColor تغییر کند.
BindingContextChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت BindingContext تغییر کند.
BorderStyleChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیتBorderStyle تغییر کند.
CausesValidationChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت CausesValidation تغییر کند.
CellClick وقتی روی می دهد که بر روی قسمتی از سلول کلیک شود.
CellContentClick وقتی روی می دهد که بر روی محتوای داخل یک سلول کلیک شود.
CellContentDoubleClick وقتی روی می دهد که بر روی محتوای سلولها دو بار کلیک شود.
CellContextMenuStripChanged وقتی روی می دهد که خاصیتContextMenuStrip تغییر کند.
CellDoubleClick وقتی روی می دهد که بر روی قسمتی از سلول دوبار کلیک شود.
CellEnter وقتی روی می دهد که سلول جاری تغییر کرده و یا فوکوس بگیرد.
CellErrorTextChanged وقتی روی می دهد که خاصیتErrorText یک سلول تغییر کند.
ColumnDividerDoubleClick وقتی روی می دهد که کاربر بر روی خط جدا کننده دو ستون دوبار کلیک کند.
ColumnDividerWidthChanged وقتی روی می دهد که خاصیتDividerWidth تغییر کند.
ColumnHeaderCellChanged وقتی روی می دهد که محتوای یک سلول هدر تغییر کند.
ColumnHeaderMouseClick وقتی روی می دهد که کاربر بر روی یک ستون هدر کلیک کند.
ColumnHeaderMouseDoubleClick وقتی روی می دهد که بر روی یک ستون هدر دو بار کلیک شود.

کلاس ComboBox

 

خاصیت

خاصیت توضیح
AutoCompleteCustomSource با استفاده از این Property شما می توانید یک لیست انتخابی ایجاد کنید
تا هنگامی که متنی در داخل ComboBox تایپ می شود نزدیکترین معادل رو از این لیست جستجو کنه . البته
برای اینکه این لیست به عنوان مرجع قرار بگیرد ، شما می بایست مقدار پراپرتی AutoCompleteSource رو
برابر با CustomSource قرار بدید .
AutoCompleteMode این خاصیت دارای چهار مقدارSuggest ،Append ، SuggestAppend و None می باشد که :
مقدار None مقدار پیش فرض می باشد .در صورتی که مقدار این خاصیت برابر با Suggest باشد ، در صورتی که معادلی نزدیک به مقدار تایپ شده در منبع تعیین شده پیدا شود ، لیستی در پائین ComboBox باز شده و معادلها در آن لیست نمایش می شود و شما می توانید به دلخواه مقدار موردنظر خود را انتخاب کنید.

در صورتی که مقدار این خاصیت برابر با Append باشد، نزدیکترین معادل به متن تایپ شده به ادامه متنی که شما تایپ کرده اید اضافه می شود .

در صورتی که مقدار این پراپرتی برابر با SuggestAppend باشد ، نزدکیترین معادل به متن تایپ شده به ادامه متنی که شما تایپ کرده اید اضافه شده و لیستی در زیر ComboBox باز می شود و سایر معادلها را در آن نمایش می دهد.

DataSource منبع داده ای که این کنترل برای گرفتن داده هایش از آنها استفاده می کند
DropDownHeight ارتفاع نوار کرکره ای بر حسب پیکسل را مشخص می کند
DropDownStyle ظاهر combo box را مشخص می کند.
DropDownWidth عرض قسمت پایین افتادنی کنترل بر حسب پیکسل را مشخص می کند.
DroppedDown مشخص می کند که آیا قسمت پایین افتادنی combo box نمایش داده شود یا نه؟
SelectedIndex شماره (index) آیتم انتخاب شده را مشخص می کند.هر آیتم یک شماره دارد که از
۰ تا ( ۱ – تعداد آیتم ها) است. مقدار ۱- مشخص می کند که هیچ آیتمی انتخاب نشده است.
SelectedItem آیتم انتخاب شده را بر می گرداند.
MaxDropDownItems بیشترین تعداد آیتمی که قرار است در قسمت پایین افتادنی کنترل نمایش داده شود را مشخص می کند.

و خاصیت دیگر که کمی نیاز به توضیح دارد :

AutoCompleteSource AllSystemSources تمام معادلهای موجود در FileSystem و URL ها را به عنوان منبع معادلگیری قرار می دهد
AllUrl معادلهای موجود در HistoryList و RecentlyUsedList را به عنوان منبع قرار می دهد .
CustomSource قدارهای وارد شده در AutoCompleteStringCollection(مقدارهائی که در خاصیت AutoCompleteCustom وارد می کنیم) را به عنوان منبع معادل گیری قرار می دهد .
FileSystemDirectories تنها نام شاخه ها را به عنوان منبع قرار میدهد .
HistoryList مقادیر موجود در History را به عنوان منبع قرار می دهد .
ListItems مقدارهای ComboBox مقدارهائی که در خاصیت Items می توان اضافه کرد، را به عنوان منبع قرار می دهد .
None مقدار پیش فرض این پراپرتی که ویژگی AutoComplete را غیرفعال می کند .
RecentlyUsedList آخرین URL های بازدید شده را به عنوان منبع قرار می دهد .

 

متدها

متد توضیحات
FindString(String) اندیس اولین آیتمی که با رشته مورد نظر ما شروع می شود را بر می گرداند.
FindString(String, Int32) اندیس اولین آیتمی که با رشته مورد نظر ما شروع می شود را بر می گرداند. البته پارامتر دو را خودمان مشخص می کنیم که جستجو از فلان اندیس شروع شود و بزرگی و کوچکی حروف مدنظر نباشد.
FindStringExact(String) اولین آیتمی که با رشته مورد نظر ما مطابقت داشته باشد را بر می گرداند.
FindStringExact(String, Int32) اولین آیتم بعد از اندیسی که ما مشخص کرده ایم و با رشته مورد نظر ما مطابقت داشته باشد را بر می گرداند.
منبع: http://www.w3-farsi.com

درباره بهزاد

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای،تحویل دهی خواه با فرزندی خوب؛ خواه با باغچه ای سرسبز؛ خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی. و اینکه بدانی اگر حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است، یعنی تو موفق بوده ای...

پاسخی بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*