صفحه اصلی » آموزش سی شارپ » کلاس کنترل (Control) در #C
کنترل های سی شارپ

کلاس کنترل (Control) در #C

از آنجاییکه تمامی کنترل های سی شارپ از کلاس پایه Control ارث بری می کنند طبیعی است که برخی از خواص و متدها و رویدادهای این کلاس نیز به آنها به ارث برسد. در زیر درباره برخی از این خواص و متدها و رویدادهای مشترک توضیح می دهیم :

خواص

خاصیت توضیح
AllowDrop مشخص می کند آیا داده هایی که کاربر با ماوس به فرم ارسال می کند،توسط فرم پذیرفته شود یا خیر?
Anchor این گزینه مشخص می کند که کنترل ها وقتی که سایز فرم تغییر می کند چگونه محل و سایزشان تغییر کند.
AutoSize وقتی که مقدار آن برابر با True باشد، سایز کنترل به صورت اتوماتیک براساس محتوای آن تغییر می کند.
BackColor رنگ قسمت زمینه ی کنترل را مشخص می کند.
BackgroundImage به شما اجازه می دهد که یک عکس به زمینه ی کنترل خود اضافه کنید.
BackgroundImageLayout حالت عکس زمینه ی کنترل را مشخص می کند.
Bottom فاصله بین پایین کنترل و قسمت بالایی کنترل در بر گیرنده آن را مشخص می کند.
CanFocus مشخص می کند که آیا کنترل می تواند فوکوس بگیرد یا خیر؟
CanRaiseEvents تعیین می کند که آیا رویدادها می توانند در کنترل به وقوع بپیوندند یا نه؟
CanSelect مشخص می کند که آیا یک کنترل می تواند انتخاب شود یا نه؟
ClientRectangle فضای مستطیل شکلی که کنترل در آن قرار دارد را مشخص می کند.
ClientSize عرض و ارتفاع فضایی که کنترل در آن قرار دارد را مشخص می کند.
CompanyName نام شرکت سازنده برنامه ای که کنترل مورد نظر ما در آن قرار دارد.
ContainsFocus مشخص می کند که آیا کنترل یا یکی از کنترل های فرزند آن دارای فوکوس هستند یا نه؟
ContextMenuStrip به شما اجازه می دهد که یک توضیح را به کنترل خود در مورد آن اضافه کنید.
Controls مجموعه ای از کنترل های مرتبط با کنترل مربوطه را نشان می دهد.
Created مشخص می کند که آیا کنترل قبلا ایجاد شده است یا نه؟
Cursor شکل نشانگر ماوس را وقتی بر روی کنترل قرار می گیرد مشخص می کند.
Dock کنترل را به یکی از لبه های پنجره می چسباند.
Enabled این قسمت مشخص می کند که کنترل فعال است یا نه. اگر مقدار آن Falseباشد کنترل غیرفعال می شود.
Font فونت متن کنترل را مشخص می کند.
FontHeight ارتفاع فونت کنترل را مشخص می کند.
ForeColor رنگ پیش زمینه ی کنترل و همچنین رنگ قلم کنترل را مشخص می کند.
HasChildren مشخص می کند که آیا کنترل فرزندی دارد یا نه؟
Height طول کنترل را بر مبنای پیکسل مشخص می کند.
Location محل کنترل بر اساس در بر دارنده ی آن را مشخص میکند.
Locked مشخص می کند که کنترل در حالت Design می تواند جابجا شود و یا تغییرسایز دهد یا نه.
MaximumSize حداکثر اندازه ای که کنترل میتواند داشته باشد را مشخص می کند.
Margin فاصله ی بین لبه های کنترل مربوطه و لبه ی کنترل دیگر را مشخص می کند.
MinimumSize کمترین سایز کنترل را مشخص می کند.
MouseButtons نشان می دهد که کدام یک از دکمه های ماوس فشرده شده است.
Name نام کنترل را مشخص میکند.این نام برای اشاره به کنترل در زمان کد نویسی استفاده می شود.
Padding فاصله کنترل با متن یا کنترل درونی خود را نشان می دهد.
Parent والد کنترل را مشخص می کند.
Right فاصله ی بین ضلع راست کنترل و ضلع چپ در بردارنده ی آن را مشخص می کند.
RightToLeft برای زبان هایی که به صورت راست به چپ نوشته می شوند استفاده می شود مثل فارسی و از به هم ریختگی آنها جلوگیری می کند.
Size سایز کنترل را مشخص می کند.این بخش شامل طول و عرض کنترل است.
TabIndex با اختصاص یک عدد یه این خاصیت مشخص می کنیم که با چند بار زدن دکمه Tab، کنترل فوکوس بگیرد.
TabStop مشخص می کند که یک کنترل می تواند توسط دکمه ی Tab مورد دستیابی قرار گیرد یا خیر.
Tag شیئی را تعیین می کند که اطلاعاتی راجع به کنترل را نگهداری می کند.
Text متنی که در داخل کنترل قرار می گیرد.
TextAlign نحوه ی قرار گیری متن در داخل کنترل را مشخص می کند.
Top فاصله ی بین ضلع بالایی کنترل و ضلع بالایی در بر دارنده ی آن را مشخص می کند.
TopLevelControl کنترل پدر همه کنترل ها را مشخص می کند. به طوریکه این کنترل خود در داخل کنترل دیگری نباشد.
Visible نمایان بودن و نمایان نبودن کنترل را مشخص می کند.
Width عرض کنترل براساس پیکسل را مشخص می کند.

 

متدها

خاصیت توضیح
CreateControl یک کنترل را ایجاد میکند و به کنترل جاری اضافه می کند.
FindForm فرمی را که کنترل بر روی آن قرار دارد را بازیابی میکند.
Focus Focus را بر روی کنترل جاری قرار می دهد.
Hide کنترل را مخفی می کند.
Refresh نوسازی کنترل را انجام می دهد.
Select کنترل را فعال ( انتخاب ) می کند.
Show کنترل مخفی شده را نمایش می دهد.
Update محتویات کنترل را به روز می کند.

 

رویدادها

رویداد توضیح
BackColorChanged وقتی که رنگ پس زمینه تغییر میکند این رویداد اتفاق می افتد.
BackgroundImageChanged وقتی که یک تصویر پس زمینه اضافه می شود یا تغییر می کند این رویداد رخ می دهد.
BindingContextChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت BindingContext تغییر کند.
CausesValidationChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت CausesValidation تغییر کند.
Click این رویداد وقتی رخ می دهد که بر روی کنترل با دکمه ی سمت چپ موس کلیک شود.
ClientSizeChanged وقتی روی می دهد که خاصیت ClientSize تغییر کند.
ContextMenuChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت ContextMenu تغییر کند.
ContextMenuStripChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت ContextMenuStrip تغییر کند.
ControlAdded وقتی روی می دهد که یک کنترل جدید به Control.ControlCollection اضافه شود.
ControlRemoved وقتی روی می دهد که یک کنترل از Control.ControlCollection حذف شود.
CursorChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت Cursorتغییر کند.
Disposed وقتی روی می دهد که کنترل با فراخوانی متد Dispose از بین برود.
DockChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت Dock تغییر کند.
DoubleClick زمانی که شما بر روی یک کنترل دابل کلیک میکنید رخ میدهد. به این نکته توجه داشته باشید که این رویداد میتواند به وسیله ی دستوراتی که کاربر نوشته نیز رخ دهد مثل ترکیب دو کلید ( کلید میانبر )
DragDrop زمانی که عملیات Drag & Drop بر روی کنترل انجام میشود این رویداد رخ می دهد.
DragEnter وقتی روی می دهد که یک شی به داخل محدوده کنترل Darg (کشیده) شود.
DragLeave وقتی روی می دهد که یک شی به خارج از محدوده کنترل Darg (کشیده) شود.
EnabledChanged زمانی که یک کنترل حالت Enable و یا Disable را را به خود می گیرد ( به یکی از این دو حالت تغییر میکند ) این رویداد رخ می دهد.
Enter زمانی که مکان نما به کنترل وارد شود.(بر روی آن قرار گیرد)
FontChanged زمانی که خاصیت font کنترل تغییر می کند این رویداد رخ می دهد.
ForeColorChanged زمانی رخ میدهد که رنگ متن کنترل تغییر پیدا کند.
GotFocus زمانی رخ میدهد که Focus روی کنترل قرار گیرد.
KeyDown این رویداد زمانی رخ میدهد که focus بر روی کنترل باشد و کلیدی از صفحه کلید فشرده شود.
KeyPress این رویداد زمانی رخ میدهد که focus بر روی کنترل باشد و کلیدی از روی صفحه کلید فشرده و رها شود.این رویداد قبل از رویداد Keydown رخ می دهد.
KeyUp این رویداد زمانی رخ میدهد که focus بر روی کنترل باشد و کلیدی که از روی صفحه کلید فشرده شده ، رها شود.این رویداد بعد از دو رویداد قبلی رخ می دهد.
Leave این رویداد وقتی که مکان نما کنترل را ترک کند رخ میدهد.
LocationChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت Location تغییر کند.
LostFocus وقتی که کنترل Focus خود را از دست بدهد این رویداد رخ میدهد.
MarginChanged زمای رخ می دهد که فاصله کنترل با کنترلهای دیگر تغییر کند.
MouseClick یک حالت پیشرفته تر از رویداد کلیک است.کلیک کردن میتواند شامل فشردن کلید های صفحه ی کلید نیز باشد . ولی اگر شما نیاز به اطلاعاتی نظیر : تعداد کلیک بر روی کنترل ، چرخیدن دکمه چرخنده ی موس و … باشید باید از این رویداد استفاده کنید
MouseDoubleClick یک حالت پیشرفته تر از رویداد DoubleClick است .
MouseDown این رویداد زمانی رخ می دهد که دکمه ای از موس در داخل کنترل پایین نگه داشته شود.
MouseEnter زمانی که مکان نما به یک کنترل وارد میشود این رویداد رخ می دهد.
MouseHover این رویداد زمانی رخ می دهد که مکان نما روی یک کنترل منتظر بماند. ( حالت مکان نما به Wait یا همان ساعت شنی تغییر یابد.)
MouseLeave این رویداد زمانی رخ می دهد که مکان نما کنترل را ترک کند.
MouseMove این رویداد زمانی رخ می دهد که مکان نما وقتی در داخل محدوده ی کنترل است حرکت کند.
MouseUp این رویداد زمانی رخ می دهد که دکمه ای از موس را که قبلا فشرده ایم ، در داخل کنترل رها کنیم.
MouseWheel این رویداد زمانی رخ می دهد که بر روی کنترل Focus باشد و دکمه چرخنده موس حرکت کند.
Move این رویداد زمانی رخ می دهد که کنترل حرکت کند.
PaddingChanged وقتی روی می دهد که خاصیت Padding کنترل تغییر کند.
Paint این رویداد زمانی رخ می دهد که کنترلی رسم شود.
ParentChanged این رویداد زمانی رخ می دهد که خاصیت Parent کنترل تغییر کند.
RegionChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت Region تغییر کند.
Resize این ویداد زمانی رخ می دهد که کنترل تغییر سایز دهد.
RightToLeftChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت RightToLeft تغییر کند.
StyleChanged وقتی روی می دهد که قالب کنترل تغییر کند.
SizeChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت Size تغییر کند.
TabIndexChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت TabIndex تغییر کند.
TabStopChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت TabStop تغییر کند.
TextChanged وقتی که خاصیت Text کنترل تغییر پیدا کند این رویداد رخ می دهد.
Validated وقتی رخ می دهد که اعتبار سنجی کنترل پایان یابد.
Validating وقتی رخ می دهد که کنترل اعتبار سنجی می شود.
VisibleChanged وقتی که خاصیت نمایش کنترل تغییر پیدا کند.

درباره بهزاد

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای،تحویل دهی خواه با فرزندی خوب؛ خواه با باغچه ای سرسبز؛ خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی. و اینکه بدانی اگر حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است، یعنی تو موفق بوده ای...

پاسخی بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*